bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

תוכנית ישראלית חדשה לגירוש אלפי ערבים מהנגב

שלטונות הכיבוש מתכננים בימים אלה לגרש אלפי פלסטינים תושבי הנגב מכפריהם הלא מוכרים על ידי הממשלה הישראלית.

תוכנית זו מיועדת במטרה להקים יישובים יהודיים במקום הישובי הפלסטיניים הלא מוכרים.

ולפי התוכנית שהגישה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, יגורשו 36000 תושבים פלסטינים בדואים מכפריהם הלא מוכרים ולהעבירם למחנות זמניים.

ארגוני זכויות אדם בנגב גינו את התוכנית ודרשו באמצעות מכתב ששלחו לוועדה המחוזית לבטלה מכיוון שהיא מהווה הפרה חמורה לזכויות אדם ובראשם הזכות לחיות בכבוד ולשוויון זכויות כמו שאר התושבים.

ארגוני זכויות האדם הדגישו במכתבם שתושבי הנגב הערבים סובלים מזה עשרות שנים ממצב זה של גירוש מאדמותיהם שנולדו בהן ואי הכרה בכפריהם.