bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

לילה חם בגדה הפלסטינית, עימותים ומעצרים

כוחות הכיבוש עצרו בלילה שעברה תשעה עשר אזרחים פלסטינים ממקומות שונים בגדה המערבית.

כתבנו מסר שחמישה צעירים נעצרו באזור רמאללה לאחר שחיילי הכיבוש פשטו על מספר בתים עשו חיפושים וחיבלו ברכוש.

ובאיזור נאבלס (שכם) עצרו החיילים שלושה צעירים, בנוסף לשישיה צעירים שנעצרו באזור ג‘נין.

כמו כן עצרו החיילים בקלקיליה ארבעה צעירים.

יש לציין שמספר עימותים נרשמו בכמה מוקדים בגדה כולל ברמאללה, אלח‘ליל ונאבלס.